EN | NL
MENU

Gezond op Zuid

"Gezondheid is het vermogen van mensen zich
aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen van het leven."
- Machteld Huber-

Het programma Gezond op Zuid houdt zich bezig met vraagstukken rondom de zorg, waarbij verschillende partijen bij elkaar komen om aan innovatieve zorgoplossingen te werken. In de afgelopen jaren zijn aan de thema’s eenzaamheid bij ouderen en gezonde leefstijl verschillende onderwijs-opdrachten gekoppeld die interessante conclusies en concepten hebben opgeleverd. Verrassend corresponderen de doelstellingen van Gezond op Zuid ook met die van de toekomstige doelstellingen van de nieuwe Nota Publieke Gezondheid 2016-2020.

Naast het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s is EMI gevraagd mee te denken over de nieuwe nota publieke gezondheid 2016-2020 van de gemeente Rotterdam; Rotterdam Vitale Stad. Resultaat is dat men de komende jaren sterker zal inzetten op gezondheid in eigen hand. Doelstelling is dat meer Rotterdammers gezonde keuzes (leefstijl) maken en dat zij over voldoende vaardigheden beschikken op het gebied van gezond en actief leven; dus niet roken, meer bewegen, zelfregie, sociale inclusie, taal en actief participeren. Daarnaast moet de Rotterdamse buitenomgeving meer uitnodigen tot spelen, sporten, bewegen en ontmoeten (leefomgeving). 

Het programma Gezond op Zuid kent twee CoP's:

  • Gezonde leefstijl
  • Gezonde leefomgeving

  • Gezonde leefstijl

Vanuit Samen één in Feijenoord, een netwerk van bijna 35 organisaties vanuit zorg, wonen, welzijn onderwijs en participatie er de afgelopen drie jaar sterk ingezet op het bevorderen van de gezonde leefstijl in Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord. In 2017 is de werkgroep Gezonde Leefstijl opgericht waar EMI nauw bij betrokken is. De werkgroep wil de succesvolle activiteiten uit Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord borgen en inzetten door het verbinden van organisaties op het gebied van gezonde leefstijl. Gezonde leefstijl gaat over voeding, bewegen, mentaal welzijn, verslaving, overgewicht, seksueel gedrag etc.

De programmaleider heeft ook zitting in de stuurgroep “Samen één in Feijenoord’. Gezond op Zuid zal in nauwe samenwerking met IVG het komende semester de mogelijkheden en al bestaandeinitiatieven over gezonde leefstijl onderzoeken. Gezond op Zuid wil nl. het liefst i.s.m. met IVG een spreekkamer “Gezonde Leefstijl” op Zuid opzetten om een contextrijke leer- en praktijkomgeving creëren waar studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk samen werken aan en leren van maatschappelijke gezondheidsvraagstukken. Door het opzetten van een spreekkamer “Gezonde Leefstijl” komen onderwijs en praktijk, studenten, docenten, onderzoekers en professionals samen in een authentieke werkomgeving waar bewoners en patiënten door studenten en professionals ondersteund kunnen worden in het aanmeten van een gezonde leefstijl. Voor de buurt(bewoners) moet de spreekkamer “Gezonde Leefstijl” een laagdrempelige locatie worden waar men zonder stigma terecht kan met vragen, maar ook voor (praktisch) advies, voorlichting en stimulans t.a.v. een gezonde leefstijl.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Het in beeld brengen en houden van aanbod, netwerk en routes
  • Verbinding van zorg met sport, bewegen en voeding
  • Doorstroom binnen het beweegaanbod (sportemancipatie)
  • Aandacht voor jonge kinderen met overgewicht en hun ouders
  • Inspelen op de vraag vanuit bewoners in de wijk rondom leefstijl

Met de poli Gezonde Leefstijl wilt EMI Gezond op Zuid aansluiten bij het landelijke programma; ‘Alles is Gezondheid’, het gemeentelijke programma ´Werf gezond 010´ (hierin staat o.a. nudging centraal, én de samenwerking met private partijen) en het onderzoeksprogramma Center for Health Promotion Erasmus University, waar onderzoek naar human behaviours wordt gedaan zodat met partners (waaronder EMI) gezondheidsprogramma’s ontwikkeld kunnen worden om mensen een duwtje in de goede richting van een gezonde leefstijl te kunnen geven. Uit de eerdere onderzoeken komt naar voren dat de doelgroepen zich bewust zijn dat gezonde voeding en bewegen van belang is, dat men ondersteuning zoekt, maar dat er ook rekening gehouden dient te worden met culturele achtergronden en sociale status. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de invloed van de fysieke omgeving een hele grote rol speelt binnen Gezonde leefstijl.

  • Gezonde leefomgeving

De gemeentelijke nota Publiek Gezondheid, waar  EMI bij betrokken was, pleit voor het creëren van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving die burgers en bewoners stimuleert en aanzet tot gezond gedrag. Dit programma staat daarom nauw in verbinding met het gemeentelijk Resilience programma en het EMI programma Urban Innovation en zal aansluiten bij de actualiteit. 

Vanaf september zijn studenten aan de slag gegaan binnen de CoP Samen & Anders, een vernieuwend woonconcept voor het leegkomend verzorgingshuis Simeon & Anna. Samen & Anders beoogd een coöperatieve samenleving te ontwikkelen, gebaseerd op wederkerigheid, waar sociaal-maatschappelijk en/of fi nancieel, fysiek kwetsbare mensen met niet kwetsbare mensen in één gebouw samenwonen. Door wederkerigheid als alternatief betaalmiddel in te zetten kunnen er betaalbare huurwoningen aangeboden worden en de community band tussen kwetsbare en niet kwetsbare huurders versterkt worden. Vanuit het programma Gezond op Zuid ligt binnen het concept S&A de focus op de kwetsbare doelgroep en de verbinding tussen de verticale wijk (de locatie) en de horizontale wijk( de omgeving). 

Partners: lijn 2, Laurens zorg, Laurens wonen, GGZ, MOB, MIJ, Zorgbelang, Patching Zone, Care XL, Ik laat je niet alleen, Roc Zadkine, gemeente Rotterdam, Gezondheidscentrum Randweg, samen een op Feijenoord

Instituten: CMD, IvG en ISO

Kenniscentra: Zorginnovatie, Creating010


 
Programmaleider: Joke Mulder 

 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946